Thënie të çmuara të dijetarëve dhe thirrësve Islam XXVIII

Dijetaret-trashegimtar-te-pejgambereve

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInPinterest


Abdullah Ibn Xhibrini

‘’Adhurimet ndaj Allahut xh.sh duhet që të jenë të mbështetura në tri parimet kryesore, në dashurinë për Allahun xh.sh, në frikë-respektin ndaj Allahut xh.sh dhe në përgjërimin ndaj Allahut xh.sh. Pra, besimtari e adhuron Allahun xh.sh nga dashuria ndaj Tij, nga frika prej dënimit të Tij dhe nga përgjërimi për të fituar shpërblimin prej Tij’’.

Abd El-Haji Jusuf

‘’Le të jetë gjëja e parë që e përfiton, pas besimit në Allahun xh.sh, një shok besnik dhe një vëlla i sinqertë ngase shembulli i tij është sikurse shembulli i pemës që nëse ulesh nën hijen e saj do të freskohesh, e nëse merr nga degët e saj do të kesh dobi për ngrohje por edhe ke mundësi që të ushqehesh me frytet e saja’’.

Ahmed Ibn Ali El-Axhmi

‘’Nëse je duke kërkuar një jetë të mirë atëherë jetoje atë siç dëshiron Allahu xh.sh dhe jo siç dëshiron ti. Duro në adhurime dhe duro e përmbaje vetën tënde nga të ndaluarat, po ashtu tregohu i vetëpërmbajtur dhe pajtohu me parapërcaktimet dhe vendimet që Allahu xh.sh ka përzgjedhur për ty, qofshin këto në të furnizuar apo në çfarëdo sfere të jetës tënde’’.

Ahmed Es-Sisi

‘’Gabimi, në vetveten e tij dhe në esencë, është një gjë që është e krijuar së bashku me vetë njeriun. Pra, ai është shoqërues i përhershëm i njeriut, përveç profetëve që janë të mbrojtur nga Allahu xh.sh për të mos gabuar, prandaj nuk do të ulet vlera jonë e as që do të humbet autoriteti jonë nëse ne e pranojmë gabimin e as që do të ngritët pozita dhe vlera jonë nëse ne mundohemi që të e justifikojmë gabimin’’.

Ahmed Neufel

”O ju mysliman! Ju do të respektoheni në botë vetëm nëse ju respektoni fenë dhe vlerat tuaja dhe do të shikoheni me poshtërsi dhe me nënçmim sa herë që do të pasoni ata që ju nënçmojnë. A nuk ka ardhur koha që të këndelleni nga agonia juaj?!”.

Ferid El-Ensari

‘’Bukuria e Kuranit qëndron në të kuptuarit se ai është duke të u drejtuar ty andaj posa ta kesh kuptuar një gjë të tillë atëherë thellohu në horizontet e tij dhe do të shohësh atë që syri nuk e ka parë ndonjëherë, do të dëgjosh atë që veshët nuk e kanë dëgjuar më parë dhe do të kuptosh atë që mendja e njeriut nuk ka mundur të e mendojë ndonjëherë’’.

Ivad El-Karni

‘’Me të vërtetë kjo jetë është një libër të cilin e shkruajmë për çdo ditë. Për çdo ditë shkruajmë nga një faqe e cila fillon me fillimin e ditës së re dhe përfundon me përfundimin e asaj dite. E pas përmbylljes së kësaj faqeje ajo nuk ka mundësi që të rihapet derisa të mos e hap atë Allahu xh.sh në ditën e Gjykimit. E asnjëri prej nesh nuk do të mund të e dijë se në cilën shkronjë, fjalë, fjali apo faqe do të përfundojë përpilimi dhe shkrimi i këtij libri andaj ke kujdes dhe qëndro çdo herë i gatshëm për të e dorëzuar librin tënd’’.

Mahmud El-Misri

‘’Për të gjithë ata që kanë besuar dhe që vazhdimisht ankohen për shkak të problemeve dhe të brengave që kanë në jetën e tyre dua që të ua përkujtojë fjalën e Allahut xh.sh ku thotë ‘’Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se me të
përmendur Allahun zemrat stabilizohen’’13:28, pra kjo është e vetmja rrugë për të qetësuar zemrat tuaja andaj mos kërkoni rrugë tjetër’’.

Mexhdi El-Hilali

‘’Njeriu duhet që të jetë i përpiktë dhe korrekt në adhurimet e tij ditore duke filluar nga leximi i një pjese të Kuranit, faljes së pesë kohëve të namazit dhe sa më shumë që të ketë mundësi nga kjo falje të e kryej në xhami, faljes së namazit vullnetarë, agjërimin e ditëve të Hëna dhe të Enjteve si dhe të ditëve të tjera në të cilat preferohet agjërimi vullnetarë, e po ashtu duhet që të mundohet të jetë i përpiktë edhe në veprimet tjera që janë prej veprimeve të preferuara siç është përmendja e Allahut xh.sh në fillim dhe në mbarim të ushqimit, gjatë vështirësive si dhe gjatë udhëtimeve, lavdërimi dhe përkujtimi i Allahut xh.sh në rast të begative apo fatkeqësive, si dhe shumë rasteve të tjera pasi që vetëm kështu do të mund të e arrijë kënaqësinë e Allahut xh.sh dhe do të mund të ketë një jetë të qetë dhe të rehatshme’’.

Meshari El-Harrazi

‘’Mos qesh me prindërit tu nëse ata nuk arrijnë që të kuptojnë çështjet dhe veprimet e gjeneratës tënde pasi që kur ti nuk ishe në gjendje që të e kuptoje jetën ata edhe pse qeshnin me ty nuk qeshnin për te të nënçmuar por qeshnin nga dashuria ndaj teje andaj tregohu mirësjellës ndaj tyre dhe ki konsideratë për moshën dhe mundin e tyre’’.

Muhamed Amare

‘’Me të vërtetë, ekzistenca dhe prezenca e krishterimit në tokat e lindjes është dëshmia dhe fakti më i madh i mëshirës dhe shpirtgjerësisë së Islami pasi që vetëm Islami ka mundur të e ruaj një fe tjetër në zemër të tij. E dihet fare mirë se si Amër Ibn Assi r.a e kishte ruajtur dhe e kishte mbrojtur patrikun egjiptian ‘’Benjamini’’ dhe të cilin e kishte rikthyer tek populli i tij pas plot 13 viteve të arratisjes dhe të fshehjes së tij nga romakët’’.

Muhamed El-Ivadi

‘’Njeriu mund të pendohet në dy forma, ai mund të pendohet për gjërat që i ka vepruar dhe të shpresonte sikur të mos i kishte vepruar dhe për gjërat që nuk i ka vepruar dhe të shpresonte sikur të i kishte vepruar. Mundohu që të mos jesh pjesë e asnjërës por të e mendosh mirë çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo lëvizje tënde’’.

Muhamed Er-Ravij

‘’Ndoshta del prej shtëpisë dhe nuk kthehesh më, ndoshta të bëhet gati ushqimi dhe nuk ke mundësi ta shijosh, ndoshta të përgatiten rrobat dhe nuk ke mundësi që të i veshësh pasi që fundi yt është në dorën e Krijuesit tënd. Mos harro se ashtu siç ke ardhur në këtë botë pa dëshirën dhe pa përzgjedhjen tënde po ashtu edhe do të largohesh nga kjo botë pa dëshirën dhe pa përzgjedhjen tënde. A thua nuk ka ardhur koha që të këndellemi nga kjo agoni dhe të bëhemi gati për këtë ditë!’’.

Muhamed Es-Savij

‘’Prej sakrificave më të mëdha është që të lëndohemi për të i gëzuar të tjerët, të e privosh vetën nga një e drejtë e jotja për të ia dhuruar dikujt tjetër, apo të e sakrifikosh vetën tënde nga ajo që e donë për të ia fshehur dikujt që e donë. E këtë më së miri e mësojmë nga vetë shëmbëlltyra e Profetit s.a.v.s i cili lutjen e tij që e kishte të pranuar e kishte ruajtur dhe fshehur që ta përdorte në të mirë të pasuesve të tij ashtu siç ka ardhur në një prej transmetimeve të vërteta ku Profeti s.a.v.s thotë ‘’Çdo i dërguar e ka një lutje të pranuar ndërsa unë e kam ruajtur timen për
komunitetin tim’’.

Muhamed Ratib En-Nabulsi

‘’Dashuria ndaj kësaj bote është ajo që na nxit për të bërë mëkate, është ajo që na nxit për të
marrë atë që nuk na takon, dhe është ajo që na nxit për të shfaqur padrejtësi, arrogancë dhe tirani ndaj të tjerëve’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *